Taiokan

2-4 Misaki, Ako-Shi, Hyogo Prefecture, , Ako
x