KarşılaştırmasitesiEnuygun.comunanalizinegöreTürkler,yurtiçiseyahatlerisırasındadahaçokarkadaşyadaakrabaevindekonaklasadaotelkonaklamalıseyahatsayısıgüngeçtikçeartıyor.2011yılındayurtiçindeyapılan7,5milyonseyahat,ortalama4günotelkonaklamalıolarakgerçekleşti.

06.07.2012, İstanbul

Enuygun.comunTÜİKHanehalkıYurtiçiTurizmAraştırmasıverilerindenderlenenanalizinegöre,2011yılındayapılan65,85milyonseyahatin49milyonuarkadaşyadaakrabaevikonaklamalı,7,5milyonuotelkonaklamalıve1,2milyonuisepansiyonkonaklamalıolarakgerçekleşti.Diğerseyahatlerdeisekendievleriilediğerkonaklamatürleritercihedildi.2010yılındagerçekleşen68milyonseyahatinise52,2milyonuakrabayadaarkadaşevinde,6,7milyonuoteldegerçekleşmişti.

VerileriyorumlayanveyurtiçiseyahatkonaklamalarındarakamsalveoransalolarakotelkonaklamatürününgiderekdahayaygınlaştığınıbelirtenEnuygun.comBaşAnalistiBetülSungurlu,SeyahatnedenlerininbaşındaYakınlarıziyaretetmekyeralıyor.2011yılındakiyurtiçiseyahatlerinyüzde68ibuamaçlayapılmış.Seyahatlerinsadeceyüzde20sigeziveeğlenceamacıylayapılıyor.Öteyandan,2011degeziveeğlenceamaçlıyapılanseyahatlerdebiröncekiyılagöreartışgözlemlenirken,yakınlarıziyaretsayısındaazalmagözlemleniyor.Bunabağlıolarakotelkonaklamalıseyahatlerdeartıyordiyekonuştu.

Otelkonaklamalarınınyüzde40ıyazaylarındayapılıyor

Enuygun.comunanalizinegöre2011yılındaotelkonaklamalıgerçekleşen7,5milyonseyahatin3milyonuTemmuz,AğustosveEylülaylarındagerçekleşti.Haziranayındatatilcilerinwww.enuygun.comüzerindenhergün10binkezotelgecelemefiyatlarınınkarşılaştırdığınıdaekleyenSungurlu,TÜİKverilerinegöreTürklerotellerdeortalama4günkonaklarkenTemmuz,Ağustos,Eylülaylarındaortalamagecelemesayısı5eçıkıyordedi.

Otellerpansiyonlaratercihediliyor

Analizegöre,yurtiçitatilcilerpansiyonlardaortalamaolarak5günkalıyor.Yazaylarındaiseburakam6güneçıkıyor.Öteyandan2011yılındaotelkonaklamalıgerçekleşen7,5milyonseyahatinyanındapansiyonkonaklamalıseyahatin1,2milyondakaldığıdikkatçekiyor.Türklerseyahatlerindeotelipansiyonatercihediyor.

Tatilikendievindegeçirenlerinortalamagecelemesayısıise23günolarakhesaplanıyor.Yazaylarındaburakam30günlerekadarçıksadakıştatilcilerievlerindeortalama11ile15günarasındakalıyor.

TÜİK Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması özet veriler

 

Yıl

ToplamSeyahatSayısı(Bin)

OtelGecelemeli(Bin)

PansiyonGecelemeli(Bin)

KendiEvi(Bin)

Arkadaş,AkrabaEvi

(Bin)

Diğer

(Bin)

2010

68.373

6.760

1.197

4.700

52.240

3.475

2011

65.854

7.566

1.209

4.327

49.111

3.641

 

Yıl 

Ortalama Geceleme Sayısı

Otel Gecelemeli

Pansiyon Gecelemeli

Kendi Evi

Arkadaş, Akraba Evi

Diğer

2010

8.1

3.9

5.4

21.1

7.5

8.5

2011

8.5

3.9

5.1

22.8

8.1

8

 

Yazar : Betül Sungurlu

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.